ประกาศเมื่อ:- โดย สสอ.ป่าพะยอม

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ประกาศเมื่อ:09/02/2561 โดย สสอ.ป่าพะยอม


1. ประกาศ...ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

 

 

 

 

 

Page 1 of 2 1 2 »

 

 

 

Contact Us......Nubeer12@hotmail.com

โรงพยาบาลป่าพะยอม 171 ม.2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลป่าพะยอม โทร...074-624163 ต่อ 142