ประกาศเมื่อ:- โดย สสอ.ป่าพะยอม

1.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ (๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ (๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
2.คู่มือและแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี2561 อ่านรายละเอียด

ประกาศเมื่อ:07/12/2561 โดย สสอ.ป่าพะยอม


1.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
3.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
5.รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

Page 1 of 2 1 2 »

 

 

 

Contact Us......Nubeer12@hotmail.com

โรงพยาบาลป่าพะยอม 171 ม.2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โรงพยาบาลป่าพะยอม โทร...074-624163 ต่อ 142