ข้อมูลทั่วไป

ภาระงานเภสัชกรรม

  • งานบริหารเภสัชกรรม
  • งานบริการเภสัชกรรม
  • งานเภสัชปฐมภูมิ
  • งานคุ้มครองผู้บริโภค
  • งานจัดซื้อจัดหา
  • งานจัดการระบบคลัง
  • งานวิชาการ
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข่าวสารงานเภสัช

 

 

 

 

 

..